คณิตศาสตร์ ค33101
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์กับตรีโกณมิติ
ตัวอย่าง จงหาความยาวด้านของสามเหลี่ยมคล้าย (ข้อ 1)
ตัวอย่าง จงหาความยาวด้านของสามเหลี่ยมคล้าย (ข้อ 1)
ตัวอย่าง จงหาความยาวด้านของสามเหลี่ยมคล้าย (ข้อ 2)