คณิตศาสตร์ ค33101
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์กับตรีโกณมิติ
นิยามอัตราส่วนตรีโกณมิติ (sin A, cos A, tan A)
นิยามอัตราส่วนตรีโกณมิติ (sin A, cos A, tan A)
สูตรอัตราส่วนตรีโกณมิติ (sin A, cos A, tan A)
ตัวอย่าง การหาค่า sin A, cos A, tan A (2 ข้อ)
เอกสารดาวน์โหลด

-ไม่มีเอกสารดาวน์โหลด-