คณิตศาสตร์ ค33101
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์กับตรีโกณมิติ
ตัวอย่าง การหาค่า sin A, cos A, tan A และ sin C, cos C, tan C (3 ข้อ)
ตัวอย่าง การหาค่า sin A, cos A, tan A และ sin C, cos C, tan C (3 ข้อ)
โจทย์ปัญหาเรื่อง ทฤษฎีพิธากอรัส และอัตราส่วนตรีโกณมิติ
อัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม 30 องศา, 45 องศา, 60 องศา
โจทย์ปัญหา อัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม 30 องศา, 60 องศา (2 ข้อ)