ภาษาไทย ท33101
การเขียนแสดงความคิดเห็น,เรียงความ, คำขวัญ/ การทำหนังสือมือ/ การสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์
สาระการเรียนรู้เรื่อง การสัมภาษณ์
สาระการเรียนรู้เรื่อง การสัมภาษณ์
ขั้นตอนการสัมภาษณ์
ขั้นตอนการสัมภาษณ์ (ต่อ)
หลักปฏิบัติในการสัมภาษณ์ และแบบฝึกหัด