ภาษาไทย ท33101
การเขียนแสดงความคิดเห็น,เรียงความ, คำขวัญ/ การทำหนังสือมือ/ การสัมภาษณ์ การเขียนเรียงความ
แนะนำบทเรียน และอธิบายวิธีการเขียนเรียงความ
แนะนำบทเรียน และอธิบายวิธีการเขียนเรียงความ
ตัวอย่างรูปแบบการเขียนเรียงความ และการวางโครงเรื่อง
ฝึกเขียนเรียงความ