ภาษาไทย ท33101
การเขียนแสดงความคิดเห็น,เรียงความ, คำขวัญ/ การทำหนังสือมือ/ การสัมภาษณ์ การเขียนคำขวัญ
แนะนำบทเรียน และอธิบายเรื่องการเขียนคำขวัญ
แนะนำบทเรียน และอธิบายเรื่องการเขียนคำขวัญ
ตัวอย่างคำขวัญที่มี 2 และ 3 วรรค และการแบ่งเนื้อความในคำขวัญ
อธิบายการแบ่งเนื้อความในคำขวัญ (ต่อ) และปฏิบัติกิจกรรม