สังคม ส33101
พระพุทธศาสนา (1) พระรัตนตรัย
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สวดมนต์ ฝึกสมาธิ กิจกรรม
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สวดมนต์ ฝึกสมาธิ กิจกรรม
สังฆคุณ 9
สังฆคุณด้านเหตุ 4 ประการ สังฆคุณด้านผล 5 ประการ