สังคม ส33101
พระพุทธศาสนา (1) สัปปุริสธรรม 7
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง กิจกรรมสวดมนต์-ทำสมาธิ ความหมายของสัปปุริสธรรม
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง กิจกรรมสวดมนต์-ทำสมาธิ ความหมายของสัปปุริสธรรม
สัปปุริสธรรม 7 (นักเรียนตัวแทนออกมาบรรยายความหมายหน้าชั้นเรียน)
ประโยชน์ของสัปปุริสธรรม 7 แบบทดสอบหลังเรียน