สังคม ส33101
พระพุทธศาสนา (1) บุญกิริยาวัตถุ 10 อุบาสกธรรม 7
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สวดมนต์-นั่งสมาธิ นำเข้าบทเรียน
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สวดมนต์-นั่งสมาธิ นำเข้าบทเรียน
บุญกิริยาวัตถุ 10
อุบาสกธรรม 7