สังคม ส33101
พระพุทธศาสนา (1) มารยาทชาวพุทธ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สวดมนต์-นั่งสมาธิ นำเข้าบทเรียน
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สวดมนต์-นั่งสมาธิ นำเข้าบทเรียน
การปฏิบัติตนต่อพระภิกษุในงานศาสนพิธี
การปฏิบัติตนต่อพระภิกษุในงานศาสนพิธี (ต่อ)