สังคม ส33101
พระพุทธศาสนา (1) การเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ประเทศต่างๆ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง กิจกรรมวดมนต์ นั่งสมาธิ แนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมัยโบราณและปัจจุบัน
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง กิจกรรมวดมนต์ นั่งสมาธิ แนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมัยโบราณและปัจจุบัน
แนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมัยปัจจุบัน การเผยแผ่และการนับถือศาสนาของประเทศที่สำคัญในทวีปเอเซีย
การเผยแผ่และการนับถือศาสนาของประเทศที่สำคัญในทวีปเอเซีย (ต่อ)