สังคม ส33101
พระพุทธศาสนา (1) พุทธประวัติ ปฐมเทศนา โอวาทปาฏิโมกข์
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สวดมนต์-ฝึกสมาธิ พุทธประวัติตอนแสดงปฐมเทศนา และโอวาทปาฏิโมกข์
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สวดมนต์-ฝึกสมาธิ พุทธประวัติตอนแสดงปฐมเทศนา และโอวาทปาฏิโมกข์
ธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร ข้อพึงพิจารณาและวิเคราะห์ได้จากการแสดงปฐมเทศนา
ข้อพึงพิจารณาและวิเคราะห์ได้จากการแสดงโอวาทปาฏิโมกข์