สังคม ส33101
พระพุทธศาสนา (1) วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
นำเข้าบทเรียน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สวดมนต์ วันอาสาฬหบูชา
นำเข้าบทเรียน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สวดมนต์ วันอาสาฬหบูชา
วันเข้าพรรษา
วันออกพรรษา สรุป พุทธศาสนสุภาษิต