สังคม ส33101
พระพุทธศาสนา (1) ชาดก (นันทวิศาลชาดก, สุวรรณหังสชาดก)
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สวดมนต์-นั่งสมาธิ นำเข้าบทเรียนเรื่องชาดก
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สวดมนต์-นั่งสมาธิ นำเข้าบทเรียนเรื่องชาดก
นิทานชาดกเรื่องนันทวิศาลชาดก
นิทานชาดกเรื่องสุวรรณหังสชาดก แบบฝึกหัด คำถามท้ายบท