สังคม ส33101
พระพุทธศาสนา (2) หน้าที่ชาวพุทธ และชาวพุทธตัวอย่าง
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง หน้าที่ของชาวพุทธ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง หน้าที่ของชาวพุทธ
วีดิทัศน์ เรื่อง หน้าที่ของพระสงฆ์ สรุปเรื่องหน้าที่พระสงค์
การปฏิบัติตนตามพุทธปณิธาน