สังคม ส33101
พระพุทธศาสนา (2) ความสำคัญของพระพุทธศาสนาด้านการปกครอง
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สวดมนต์ อารยธรรม ความสำคัญของพระพุทธศาสนาด้านการปกครอง
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สวดมนต์ อารยธรรม ความสำคัญของพระพุทธศาสนาด้านการปกครอง
หลักทศพิธราชธรรม จักรวรรดิวัตร
อปริหานิยธรรม ครูสั่งรายงานเรื่องทิศ 6