สังคม ส33101
พระพุทธศาสนา (2) ความสำคัญของพระพุทธศาสนาด้านการสร้างสรรค์อารยธรรมและความสงบสุขให้แก่โลก
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สวดมนต์-นั่งสมาธิ ทบทวนบทเรียยนเรื่อง ทิศ 6
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สวดมนต์-นั่งสมาธิ ทบทวนบทเรียยนเรื่อง ทิศ 6
ความสำคัญของพระพทุธศาสนาด้านการสร้างสรรค์อารยธรรมให้แก่โลก
ความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะที่ช่วยสร้างความสงบให้แก่โลก