สังคม ส33101
พระพุทธศาสนา (2) การสัมมนาพุทธศาสนา และการนำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
นำเข้าบทเรียน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ความหมายของการสัมมนา
นำเข้าบทเรียน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ความหมายของการสัมมนา
เศรษฐกิจพอเพียงในหลักของพระพุทธศาสนา
หลักธรรมทางพระพทุธศาสนา ที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง
แบบฝึกหัด