สังคม ส33101
ภูมิศาสตร์ (1) ประเทศต่างๆ ในทวีปยุโรป
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ประเทศต่างๆ ในทวีปยุโรป แบบฝึกหัด
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ประเทศต่างๆ ในทวีปยุโรป แบบฝึกหัด
กิจกรรมวาดแผนที่ประเทศต่างๆ ในทวีปยุโรป
แบบฝึกหัด (คำถามเกี่ยวกับทวีปยุโรป) รัฐอิสระในทวีปยุโรป