สังคม ส33101
ภูมิศาสตร์ (1) แผนที่และเครื่องมือ
ทบทวนบทเรียนเรื่องทวีปในโลกและความหมายของแผนที่
ทบทวนบทเรียนเรื่องทวีปในโลกและความหมายของแผนที่
ส่วนประกอบของแผนที่
ประโยชน์ของแผนที่ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง