สังคม ส33101
ภูมิศาสตร์ (1) ลูกโลก
ทบทวนบทเรียนความหมายของแผนที่ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ตำแหน่งบนพื้นโลกและส่วนประกอบของลูกโลก แบบฝึกหัด
ทบทวนบทเรียนความหมายของแผนที่ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ตำแหน่งบนพื้นโลกและส่วนประกอบของลูกโลก แบบฝึกหัด
แบบฝึกหัดเรื่องเส้นขนานสำคัญ 5 เส้น ความหมายของลูกโลก
ส่วนประกอบของโลก