สังคม ส33101
ภูมิศาสตร์ (1) ลักษณะภูมิอากาศของโลก
ทบทวนบทเรียนตำแหน่งบนพื้นโลกและส่วนประกอบของลูกโลก ลักษณะภูมิอากาศของโลก
ทบทวนบทเรียนตำแหน่งบนพื้นโลกและส่วนประกอบของลูกโลก ลักษณะภูมิอากาศของโลก
ลักษณะภูมิอากาศของโลก และลักษณะภูมิประเทศของโลก
การเกิดกลางวัน-กลางคืน การเกิดฤดูกาล อุณหภูมิของอากาศ