สังคม ส33101
ภูมิศาสตร์ (1) ลักษณะประชากร
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ลักษณะเชื้อชาติต่างๆ ของมนุษย์
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ลักษณะเชื้อชาติต่างๆ ของมนุษย์
ภาษาและศาสนาต่างๆ ในโลก