สังคม ส33101
ภูมิศาสตร์ (2) ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของทวีปยุโรป
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ลักษณะประชากร (เชื้อชาติของทวีปยุโรป)
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ลักษณะประชากร (เชื้อชาติของทวีปยุโรป)
ภาษาและศาสนาของทวีปยุโรป
การเกษตรกรรม การเลี้ยงสัตว์ การป่าไม้ การประมงของทวีปยุโรป