สังคม ส33101
ภูมิศาสตร์ (2) ลักษณะทางกายภาพของทวีปอเมริกาเหนือ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง กิจกรรมวาดรูปแผนที่ทวีปอเมริกาเหนือ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง กิจกรรมวาดรูปแผนที่ทวีปอเมริกาเหนือ
ลักษณะทางกายภาพของทวีปอเมริกาเหนือ แบบฝึกหัด