สังคม ส33101
ภูมิศาสตร์ (2) ลักษณะภูมิประเทศของทวีปอเมริกาใต้
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระการเรียนรู้ แบบฝึกหัด 4 ข้อ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระการเรียนรู้ แบบฝึกหัด 4 ข้อ
แบบฝึกหัดเติมชื่อสถานที่ลงบนแผนที่
ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ ที่ตั้ง ขนาด อาณาเขตติดต่อของทวีปอเมริกาใต้
ลักษณะภูมิรปะเทศของทวีปอเมริกาใต้