สังคม ส33101
ภูมิศาสตร์ (2) ความรู้เกี่ยวกับทวีปแอฟริกา
นำเข้าบทเรียนเรื่องแอฟริกา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง แผนที่-สถานที่สำคัญ
นำเข้าบทเรียนเรื่องแอฟริกา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง แผนที่-สถานที่สำคัญ
ลักษณะทวีปแอฟริกา
ลักษณะภูมิประเทศ สภาพเศรษฐกิจของแอฟริกา