สังคม ส33101
ภูมิศาสตร์ (2) ความสัมพันธ์รัหว่างยุโรปกับไทย
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เรื่องลักษณะทางประชากรของทวีปยุโรป และแบบทดสอบ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เรื่องลักษณะทางประชากรของทวีปยุโรป และแบบทดสอบ
กิจกรรมตอบคำถาม เรื่องลักษณะทางประชากร
ลักษณะทางสังคม ความสัมพันธ์รัหว่างยุโรปกับไทย