สังคม ส33101
ภูมิศาสตร์ (2) ลักษณะประชากรของทวีปอเมริกาใต้
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ลักษณะทางกายภาพของทวีปอเมริกาใต้ที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐาน
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ลักษณะทางกายภาพของทวีปอเมริกาใต้ที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐาน
ลักษณะเชื้อชาติ วิถีชีวิตของอเมริกาใต้
ลักษณะทางสังคม วีฒนธรรมของอเมริกาใต้