สังคม ส33101
ภูมิศาสตร์ (3) ลักษณะภูมิอากาศของทวีปแอฟริกา
นำเข้าบทเรียนเรื่องทวีปแอฟริกา แผนที่ทางกายภาพ
นำเข้าบทเรียนเรื่องทวีปแอฟริกา แผนที่ทางกายภาพ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ลักษณะภูมิอากาศของทวีปผแอฟริกา
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ลักษณะภูมิอากาศของทวีปผแอฟริกา (ต่อ)