สังคม ส33101
ภูมิศาสตร์ (3) ลักษณะประเทศของทวีปแอฟริกา
ทบทวนบทเรียนเรื่องลักษณะภูมิอากาศของทวีปแอฟริกา
ทบทวนบทเรียนเรื่องลักษณะภูมิอากาศของทวีปแอฟริกา
ลักษณะพืชพรรณธรรมชาติในเขตอากาศแบบต่างๆ
ลักษณะเชื้อชาติ การปกครอง ศาสนาของแอฟริกา