สังคม ส33101
ประวัติศาสตร์ (1) ประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา-กรุงธนบุรี
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เหตุการณ์ที่สำคัญสมัยธนบุรี
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เหตุการณ์ที่สำคัญสมัยธนบุรี
การตั้งธนบุรีเป็นราชธานี
สรุปประวัติศาสตร์กรุงธนบุรีในสมัยอยุธยา