สังคม ส33101
ประวัติศาสตร์ (1) ประวัติศาสตร์ไทยสมัยธนบุรี
นำเข้าบทเรียนโดยการให้นักเรียนฟังเพลง พระเจ้าตากสิน แล้วบอกว่าทราบอะไรบ้างจากเพลงที่ฟัง
นำเข้าบทเรียนโดยการให้นักเรียนฟังเพลง พระเจ้าตากสิน แล้วบอกว่าทราบอะไรบ้างจากเพลงที่ฟัง
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง แบบฝึกหัด
ประวัติศาสตร์สมัยธนบุรี สรุปท้ายชั่วโมง