สังคม ส33101
ประวัติศาสตร์ (1) การสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานี
ทบทวนบทเรียน
ทบทวนบทเรียน
การสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานี
การสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานี (ต่อ) สรุปท้ายชั่วโมง