สังคม ส33101
ประวัติศาสตร์ (1) การเมืองการปกครองสมัยธนบุรี
ทบทวนบทเรียน การรวมอาณาจักรเข้าเป็นปึกแผ่นในสมัยต้นธนบุรี
ทบทวนบทเรียน การรวมอาณาจักรเข้าเป็นปึกแผ่นในสมัยต้นธนบุรี
ทบทวนบทเรียน การรวมอาณาจักรเข้าเป็นปึกแผ่นในสมัยต้นธนบุรี (ต่อ)
สรุปท้ายชั่วโมง