สังคม ส33101
ประวัติศาสตร์ (1) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในสมัยธนบุรี
นำเข้าบทเรียน ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในสมัยธนบุรี (พม่า)
นำเข้าบทเรียน ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในสมัยธนบุรี (พม่า)
ความสัมพันธ์กับรัฐประเทศราช (เขมร)
ความสัมพันธ์กับรัฐประเทศราช (ลาว) ความสัมพันธ์กับรัฐมหาอำนาจ (จีน)