สังคม ส33101
ประวัติศาสตร์ (1) ความสัมพันธ์กับชาติตะวันตกในสมัยธนบุรี
ทบทวนบทเรียน ควรมสัมพันธ์กับชาติตะวันตก
ทบทวนบทเรียน ควรมสัมพันธ์กับชาติตะวันตก
แบบฝึกหัด ข้อ 1-8
แบบฝึกหัด (ต่อ) ข้อ 9-11