สังคม ส33101
ประวัติศาสตร์ (1) เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมสมัยธนบุรี
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เศรษฐกิจสมัยธนบุรี
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เศรษฐกิจสมัยธนบุรี
เศรษฐกิจสมัยธนบุรี (ต่อ) สังคมและวัฒนธรรมสมัยธนบุรี
เหตุการณ์ตอนปลายสมัยธนบุรี แบบฝึกหัด