ภาษาไทย ท33101
การเขียนโฆษณา/ พูดเชิญชวน/ อวัจนภาษา การเขียนโฆษณา
การเขียนโฆษณา กลวิธีในการเขียน
การเขียนโฆษณา กลวิธีในการเขียน
จุดประสงค์ของการเขียนโฆษณา
กลวิธีในการเขียนโฆษณา
กิจกรรมทบทวนเรื่อง คำโฆษณา พร้อมทั้งวิเคราะห์และฝึกเขียนโฆษณา