ภาษาไทย ท33101
การเขียนโฆษณา/ พูดเชิญชวน/ อวัจนภาษา การสังเกตอวัจนภาษา
การสังเกตอวัจนภาษา
การสังเกตอวัจนภาษา
การใช้ อวัจนภาษา เสริม วัจนภาษา
อวัจนภาษา ที่ขัดแย้งกับ วัจนภาษา