ภาษาไทย ท33101
การเขียนโฆษณา/ พูดเชิญชวน/ อวัจนภาษา การสังเกตอวัจนภาษา
อวัจนภาษาที่เกี่ยวกับ การฟังและการดู
อวัจนภาษาที่เกี่ยวกับ การฟังและการดู
อวัจนภาษาที่เกี่ยวกับ การฟังและการดู (ต่อ)
ตัวอย่างอวัจนภาษา ในท่ารำแม่บท