ภาษาไทย ท33101
การเขียนโฆษณา/ พูดเชิญชวน/ อวัจนภาษา การพูดเชิญชวน
สาระสำคัญของการพูดโฆษณา หลักการพูดโน้มน้าวใจ
สาระสำคัญของการพูดโฆษณา หลักการพูดโน้มน้าวใจ
ลักษณะของการใช้ภาษาเชิญชวน และโน้มน้าวใจ
คำถามพัฒนาความคิด และกิจกรรมเขียนโฆษณาสินค้าท้องถิ่น