ภาษาไทย ท33101
การเขียนโฆษณา/ พูดเชิญชวน/ อวัจนภาษา การสังเกตอวัจนภาษา
การสังเกตอวัจนภาษา
การสังเกตอวัจนภาษา
กิจกรรมการสังเกตข้อความในประโยค
กิจกรรม "ชวนคิดพินิจอวัจนภาษา"