สังคม ส33101
ประวัติศาสตร์ (2) ประวัติบุคคลสำคัญในสมัยกรุงธนบุรี สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ต่อ)