สังคม ส33101
ประวัติศาสตร์ (2) การปกครองราชธานี ลักษณะเศรษฐกิจสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
การปกครองสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
การปกครองสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
การปกครองสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (ต่อ)
อธิบายสรุปการปกครองสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น เศรษฐกิจสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น