สังคม ส33101
ประวัติศาสตร์ (2) การปกครองประเทศในสมัยรัตนโกสินทร์ (ร.4 - ร.5)
ทบทวนบทเรียน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง การเปลี่ยนแปลงสังคมในสมัยรัชการที่ 4
ทบทวนบทเรียน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง การเปลี่ยนแปลงสังคมในสมัยรัชการที่ 4
การปกครองประเทศ และการปฏิรูปสังคมในสมัยรัชการที่ 5