สังคม ส33101
ประวัติศาสตร์ (2) ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านในสมัยรัตนโกสินทร์
ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (ต่อ)
สรุปความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับพม่าในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น