สังคม ส33101
ประวัติศาสตร์ (2) ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านในสมัยรัตนโกสินทร์
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับพม่า
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับพม่า
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับล้านนา ล้านช้าง เขมร และญวน
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมลายูและมอญ ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศตะวันตก