สังคม ส33101
ประวัติศาสตร์ (2) ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศแถบตะวันตกในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น - ภูมิปัญญาไทย
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอังกฤษและสหรัฐอเมริกา ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศในยุคปรับปรุงประเทศให้ทันสมัยตามแบบตะวันตก
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอังกฤษและสหรัฐอเมริกา ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศในยุคปรับปรุงประเทศให้ทันสมัยตามแบบตะวันตก
ผลการเรียนรู้ท่าคาดหวัง ภูมิปัญญาสมัยรัตนโกสินทร์
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาในสมัยรัตนโกสินทร์