สังคม ส33101
ประวัติศาสตร์ (2) การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เหตุการณ์สมัยธนบุรีตอนปลาย การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เหตุการณ์สมัยธนบุรีตอนปลาย การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี
เหตุการณ์สมัยต้นรัตรโกสินทร์
เหตุการณ์สมัยต้นรัตรโกสินทร์ (ต่อ)